Prijave se dostavljaju do 11.7.2022. godine, poštom, preporučeno na poslovnu adresu

Javne ustanove Razvojne agencije Ličko-senjske županije – LIRA-e, Pazariška 36, 53000 Gospić

s naznakom: „NE OTVARATI – prijava za natječaj za radno mjesto viši stručni suradnik za pripremu i provedbu programa i projekata“.