Temeljem članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) te Smjernica Povjerenika za informiranje vezano za Pristup informacijama u postupcima provedbe javnih natječaja za zapošljavanje te postupak izbora i imenovanje putem javnih poziva u tijelima javne vlasti (KLASA: 008-01/15-01/11, URBROJ: 401-01/02-16-01 od 23. svibnja 2016. godine) Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije - LIRA na svojim službenim internetskim stranicama objavljuje

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA

kojom obavještava javnost kako je u provedenom javnom natječaju za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme na radnom mjestu Ravnatelja u Javnoj ustanovi Razvojnoj agenciji Ličko-senjske županije odabran kandidat Andrija Brkljačić iz Gospića, diplomirani ekonomist.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 100/2021 od dana 15. rujna 2021. godine, kao i u prilogu ove objave te na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područnog ureda u Gospiću.

U Gospiću, 28. listopada 2021. godine

KLASA: 112-03/21-01/05

URBROJ: 2125/66-01-21-11