Temeljem provedenog Javnog natječaja, KLASA: 112-01/22-01/09, URBROJ: 2125-66-02/1-22-1 od 30. lipnja 2022. godine, objavljenog na web stranicama Ustanove kao i na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za radno mjesto - viši stručni suradnik za pripremu i provedbu programa i projekata na određeno vrijeme izabran je sljedeći kandidat/kinja:

  • MAJA ŠIMUNIĆ, magistra novinarstva i odnosa s javnostima