Maritime and multimodal sustainable passenger transport solutions and services

Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije sudjeluje na prekograničnom projektu „Maritime and multimodal sustainable passenger transport solutions and services“ Interreg V-A Italy-Croatia CBC Programme 2014-2020, u sklopu kojeg je izrađen dokument „Analiza i pilotiranje novih održivih mobilnih rješenja (Analiza novih intermodalnih rješenja)“. Aktivnost je provođena u sklopu radnog paketa 4, a za cilj je imala prepoznavanje potencijalnih prometnih problema te pronalazak pametnih i održivih rješenja za područje Ličko-senjske županije koja bi u konačnici dovela do bolje prometne povezanosti županije i povećanja prometne održivosti.