Maritime and multimodal sustainable passenger transport solutions and services

Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije - LIRA sudjeluje na prekograničnom projektu „Maritime and multimodal sustainable passenger transport solutions and services“ Interreg V-A Italy-Croatia CBC Programme 2014-2020, u sklopu kojeg je održan SC Meeting na kojem su sudjelovali svi partneri na projektu, a koji je za cilj imao analizu provedbe aktivnosti na projektu. LIRA je na projektu projektni partner 15, a trenutno radi na aktivnosti izrade mobilne aplikacije kao pametnog rješenja za pitanje prometa.