Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje projekata smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova.

Tvari koje oštećuju ozonski sloj (TOOS) u smislu ovog Javnog poziva su kontrolirane tvari klorofluorougljici (CFC) i klorofluorougljikovodici (HCHC), a fluorirani staklenički plinovi su fluorirani ugljikovodici (HFC) koji se nalaze kao radne tvari u postojećim nepokretnim rashladnicima vode i dizalicama topline te višestrukim razdvojenim klimatizacijskim sustavima i klimatizacijskim sustavima s promjenjivim protokom radne tvari minimalno starim 14 godina te s punjenjem radne tvari više od 10 tona CO2 eq u objektima u vlasništvu RH ili u vlasništvu JLP(R)S, odnosno javnih ustanova.

Predmet Javnog poziva je također sufinanciranje zamjene nepokretnih rashladnih sustava za potrebe očuvanja kvalitete zaleđene ili svježe robe u hladnjačama, a koje sadrže fluorirane stakleničke plinove (HFC) ili čije funkcioniranje o njima ovisi s potencijalom globalnog zatopljenja (GWP) jednakim ili većim od 2500 minimalno starim 14 godina te s punjenjem radne tvari više od 10 tona CO2 eq koji su u vlasništvu trgovačkih društava bilo privatnih ili u vlasništvu jedinica područne (regionalne) i lokalne samouprave odnosno fizičkih osoba-obrtnika.

Ciljevi poziva:

Ovim javnim pozivom doprinosi se smanjenju i ukidanju tvari koje oštećuju ozon i fluoriranih stakleničkih plinova kako bi se olakšala tranzicija prema tehnologijama koje ovise o dopuštenim radnim tvarima s niskim potencijalom globalnog zagrijavanja i niskim utjecajem na klimatske promjene. Dodatni učinci zamjene opreme su istovremeno povećanje energetske učinkovitosti i smanjenje potrošnje energije.

Prihvatljivi korisnici ovog poziva su:

  1. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S)
  2. Tijela državne uprave
  3. Javne ustanove i ostali proračunski korisnici državnog proračuna odnosno proračuna JLP(R)S
  4. Trgovačka društva u javnom sektoru i trgovačka društva i druge pravne ili fizičke osobe-obrtnici izvan javnog sektora

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Javnom pozivu iznosi 5.000.000,00 €.

Rok za dostavu prijava:

Rok za dostavu prijave na ovaj Javni poziv počinje danom objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Fonda, a završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava Fonda za ovaj Javni poziv, a najkasnije istekom kalendarske godine 31. prosinca 2023.

Više o Javnom pozivu dostupno je na: https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=204