I FLOOD PLATFORM

I FLOOD PLATFORM
The I FLOOD PLATFORM is a web-based Geographic Information System (GIS) application created as part of the STREAM project (CBC PROGRAMME INTERREG ITALY - CROATIA 2014 - 2020) to address the growing need for easy and efficient dissemination, sharing, displaying, and processing of spatial information, particularly for decision-making in natural resource-based applications, with a focus on flood management and monitoring. Here are key features and purposes of the I FLOOD PLATFORM: Real-time Flood Monitoring: The platform provides real-time monitoring of flood conditions, likely using data from various sources such as weather stations, river gauges, and satellite imagery. Data Dissemination: It serves as an online international flood portal, accessible to project partners and stakeholders. This enables easy sharing of critical flood-related information among relevant parties. Interoperability: I FLOOD PLATFORM is designed based on open and standard interoperability principles. This approach enhances data sharing and access to advanced functionalities without requiring existing systems to change their operational workflows. Free and Open Source Software: The platform is developed using Free and Open Source Software (FOSS), which promotes accessibility and customization while reducing costs. Applications: The platform has a wide range of applications, including: Early Warning System: Providing alerts and information for flood preparedness and response. Emergency Monitoring: Supporting real-time monitoring of flood events during emergencies. Dam Management: Assisting in the management of dams and water regulation measures. Climate Change and Land Use Assessment: Evaluating the effects of climate change and land use changes on flood risk. Flood Risk Mapping: Generating flood risk maps for both macro and micro levels. Access Control: The platform offers distinct access privileges for multiple users, ensuring that different stakeholders can access the information they need while maintaining data security. Stakeholder Collaboration: Additional functionalities of the platform are developed in collaboration with selected stakeholders to meet their specific needs, making it a flexible and user-driven system. In summary, the I FLOOD PLATFORM is a comprehensive web-based GIS solution created to facilitate the efficient management of flood-related data and support various aspects of flood risk assessment, monitoring, and response at both international and local levels. Its focus on interoperability, accessibility, and stakeholder collaboration makes it a valuable tool in flood management and disaster preparedness. I FLOOD PLATFORM-a je web-bazirana aplikacija Geografskog informacijskog sustava (GIS) stvorena kao dio projekta STREAM (Program prekogranične suradnje INTERREG Italija - Hrvatska 2014 - 2020) za rješavanje rastuće potrebe za jednostavnim i učinkovitim širenjem, dijeljenjem, prikazivanjem i obradom prostornih informacija, posebno za donošenje odluka u aplikacije temeljene na prirodnim resursima, s fokusom na upravljanje i praćenje poplava. Ovdje su ključne značajke i svrhe I FLOOD PLATFORME: Praćenje poplava u stvarnom vremenu: Platforma omogućuje praćenje stanja poplava u stvarnom vremenu, vjerojatno koristeći podatke iz različitih izvora kao što su meteorološke stanice, riječni mjerači i satelitske slike. Širenje podataka: Služi kao internetski međunarodni portal za poplave, dostupan projektnim partnerima i dionicima. To omogućuje jednostavno dijeljenje kritičnih informacija vezanih uz poplave među relevantnim stranama. Interoperabilnost: I FLOOD PLATFORM je dizajniran na temelju otvorenih i standardnih principa interoperabilnosti. Ovaj pristup poboljšava dijeljenje podataka i pristup naprednim funkcionalnostima bez potrebe da postojeći sustavi mijenjaju svoje operativne tijekove rada. Besplatni softver otvorenog koda: Platforma je razvijena korištenjem besplatnog softvera otvorenog koda (FOSS), koji promovira pristupačnost i prilagodbu uz smanjenje troškova. Primjene: Platforma ima širok raspon primjena, uključujući: Sustav ranog upozoravanja: Pružanje upozorenja i informacija za pripravnost i odgovor na poplave. Praćenje u hitnim slučajevima: Podrška praćenju poplava u stvarnom vremenu tijekom hitnih slučajeva. Upravljanje branama: Pomoć u upravljanju branama i mjerama za regulaciju vode. Procjena klimatskih promjena i korištenja zemljišta: Procjena učinaka klimatskih promjena i promjena korištenja zemljišta na rizik od poplava. Mapiranje rizika od poplava: Generiranje karata rizika od poplava za makro i mikro razine. Kontrola pristupa: Platforma nudi različite privilegije pristupa za više korisnika, osiguravajući da različiti dionici mogu pristupiti informacijama koje su im potrebne uz održavanje sigurnosti podataka. Suradnja dionika: Dodatne funkcionalnosti platforme razvijaju se u suradnji s odabranim dionicima kako bi se zadovoljile njihove specifične potrebe, čineći je fleksibilnim sustavom usmjerenim prema korisnicima. Ukratko, I FLOOD PLATFORM je sveobuhvatno web-bazirano GIS rješenje stvoreno da olakša učinkovito upravljanje podacima o poplavama i podrži različite aspekte procjene rizika od poplava, praćenja i odgovora na međunarodnim i lokalnim razinama. Njegov fokus na interoperabilnost, pristupačnost i suradnju dionika čini ga vrijednim alatom za upravljanje poplavama i pripravnost na katastrofe. https://www.protok.com/app