Pravo na pristup informacijama koje posjeduje Javna ustanova razvojna agencija Ličko – senjske županije - LIRA uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15).

Informacije koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti, sukladno odredbama Zakona, trebaju biti dostupne svim fizičkim i pravnim osobama koje zahtijevaju pristup informacijama.

Tijelo javne vlasti obvezno je radi osiguravanja prava na pristup informacijama donijeti odluku kojom će odrediti posebnu službenu osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama – službenika za informiranje.

Informacije koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti, sukladno odredbama Zakona, trebaju biti dostupne svim fizičkim i pravnim osobama koje zahtijevaju pristup informacijama.

Tijelo javne vlasti obvezno je radi osiguravanja prava na pristup informacijama donijeti odluku kojom će odrediti posebnu službenu osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama – službenika za informiranje.

Službenik za informiranje:

• obavlja poslove rješavanja pojedinačnih zahtjeva za pristup i ponovnu uporabu informacija kao i redovito objavljuje informacije, sukladno svom unutarnjem ustroju,
• unapređuje način obrade, razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad tijela javne vlasti,
• osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih Zakonom.

Zahtjev za pravo na pristup i ponovnu uporabu informacija se podnosi Javnoj ustanovi razvojnoj agenciji Ličko-senjske županije LIRA-i:

• putem telefona
• putem elektroničke pošte
• poštom ili osobno na adresu: Javna ustanova razvojna agencija Ličko-senjske županije - LIRA, Kaniška 55, 53000 Gospić od 07,00 do 15,00 sati.

Službenik za informiranje: Ante Biondić, mag. iur.
e-mail adresa: ante.biondic@lsz-lira.hr
telefon: 053/615-435

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu za obrazac.

U skladu s člankom 19. stavkom 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13 i 85/15) Javna ustanova razvojna agencija Ličko-senjske županije - LIRA ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisnika prava na pristup informaciji i ponovnu uporabu informacije, kao i na naknadu troškova tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih i materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“ broj 12/14 i 15/14) propisanima od strane Povjerenika za informiranje.

Propisi

Ustav

Ustav Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14 – pročišćeni tekst) „Jamči se pravo na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti. Ograničenja prava na pristup informacijama moraju biti razmjerna naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju te nužna u slobodnom i demokratskom društvu, a propisuju se zakonom.“

Zakon o pravu na pristup informacijama

Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15.) uređuje se pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, propisuju se načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, djelokrug, način rada i uvjeti za imenovanje i razrješenje Povjerenika za informiranje, inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona, prekršajne odredbe vezane za ostvarivanje prava na pristup informacijama te se uređuju i druge obveze tijela javne vlasti. U Zakon je prenesena Direktiva 2003/98 o ponovnoj uporabi informacija u javnom sektoru zbog povezanosti s pravom na pristup informacija. Zakon sadrži odredbe koje su u skladu sa Uredbom 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije.

 • Zakon o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, br. 25/13 i 85/15)

Ostali zakoni

 • Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (“Narodne novine”, br. 17/19)
 • Zakon o tajnosti podataka (“Narodne novine”, br. 79/07 i 86/12), stupanjem na snagu Zakona o tajnosti podataka (NN 79/07) prestaju važiti odredbe Zakona o zaštiti tajnosti podataka, osim odredbi navedenih u glavi 8. i 9.
 • Zakon o zaštiti tajnosti podataka (“Narodne novine”, br. 108/96)
 • Opći porezni zakon (“Narodne novine”, br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 42/20)
 • Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (“Narodne novine”, br. 42/18)
 • Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (“Narodne novine”, br. 111/21)
 • Zakon o općem upravnom postupku (“Narodne novine”, br. 47/09 i 110/21)
 • Zakon o upravnim sporovima (“Narodne novine”, br. 20/10, 143/12, 152/14, 94/16, 29/17)
 • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (“Narodne novine”, br. 61/18 i 98/19)

Podzakonski propisi

 • Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (“Narodne novine”, br. 83/14)

Pravilnikom o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređuje se ustroj, sadržaj i način vođenja službenog upisnika o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Tijela javne vlasti dužna su voditi službeni upisnik o zahtjevima. Upisnik se treba voditi radi evidencije o broju podnesenih i riješenih zahtjeva.

 • Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (“Narodne novine”, br. 124/15)

Pravilnikom propisuje se način ustrojavanja, vođenja i održavanja Središnjeg kataloga službenih dokumenata Republike Hrvatske. Svrha Središnjeg kataloga je omogućiti korisnicima trajnu dostupnost službenih dokumenata radi informiranja i ponovne uporabe. Središnji katalog vodi i održava Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured Vlade Republike Hrvatske.

 • Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine”, br. 12/14)
 • Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine”, br. 15/14)

Kriterijima se propisuje visina naknade stvarnih materijalnih troškova koje plaća korisnik prava na informaciju, a koji nastaju pružanjem informacije prema Zakonu o pravu na pristup informacijama.

 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija (“Narodne novine”, br. 20/16)

Pravilnikom se uređuje sadržaj, oblik i način vođenja Evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija koju vodi Povjerenik za informiranje, a koja sadrži podatke o odlukama i ugovorima (sporazumima) kojima tijelo javne vlasti dodjeljuje pravo na isključivu uporabu informacija fizičkim ili pravnim osobama. Tijelo javne vlasti dužno je dostaviti takve odluke i ugovore Povjereniku za informiranje u roku od 15 dana od donošenja odnosno sklapanja.

 • Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (“Narodne novine”, br. 67/17)

Pravilnikom se propisuje korištenje nacionalne otvorene dozvole (OD) za pružanje informacija za ponovnu uporabu odnosno otvorene podatke. Iznimno, moguće je kreirati vlastitu dozvolu odnosno koristiti međunarodne standardne licence. Otvorena dozvola može se preuzeti na http://data.gov.hr/otvorena-dozvola.

 • Uredba o troškovima ponovne uporabe informacija (Narodne novine”, br. 87/18)

Ovom Uredbom utvrđuju se način i kriteriji za izračun naknade troškova ponovne uporabe informacija, opravdani troškovi koji se uzimaju u obzir pri utvrđivanju cjenika i izračuna naknade troškova te provedba revizije načina izračuna naknade troškova na godišnjoj razini.