Temeljem provedenog Javnog natječaja (KLASA: 112-01/22-01/13, URBROJ: 2125-66-02/1-22-1 od 28.12.2022.g.) objavljenog na web stranici Ustanove i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 30.12.2022.g., izabran je sljedeći kandidat:

1. MARKO MATAIJA, mag.cin. za radno mjesto viši stručni suradnik za pripremu i provedbu programa i projekata