U svrhu učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja jedinica područne (regionalne) samouprave, Ličko-senjska županija je za obavljanje poslova regionalnog koordinatora za Ličko-senjsku županiju sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske osnovala Javnu ustanovu razvojnu agenciju Ličko-senjske županije LIRA-u (u daljnjem tekstu LIRA). Lira je temeljem Pravilnika o upisniku regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija regionalnih koordinatora upisana u Upisnik regionalnih koordinatora. Ličko senjska županija je dio NUTS 2 regije – Jadranska Hrvatska.

Usluge LIRA-e

Regionalni koordinator LSŽ obavlja sljedeće djelatnosti:

 • izrađujemo županijske razvojne strategije i druge strateške i razvojne dokumente za područje županije te njihove provedbene dokumente za koje nas ovlasti osnivač
 • provjeravamo usklađenost dokumenata strateškog planiranja razvoja županije s hijerarhijski višim dokumentima strateškog planiranja i donosimo odluke kojima se potvrđuje usklađenost
 • pružamo stručnu pomoć u pripremi i provedbi programa potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja svoje županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili županija u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj županije, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije
 • pružamo stručnu pomoć u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a koji su od interesa za razvoj županije, kao i zajedničkih razvojnih projekata za razvoj županije
 • provodimo županijske razvojne programe za koje nas ovlasti osnivač
 • provodimo programe ministarstva nadležnog za regionalni razvoj i drugih središnjih tijela državne uprave koji se odnose na ravnomjerniji regionalni razvoj
 • upisujemo razvojne projekte od značaja za razvoj županije u središnji elektronički registar razvojnih projekata
 • koordiniramo upis ostalih javnih tijela u središnji elektronički registar razvojnih projekata
 • provjeravamo i pratimo stanje projekata svih korisnika s područja županije u središnjem elektroničkom registru razvojnih projekata
 • obavljamo stručne i savjetodavne poslove u vezi s provedbom županijske razvojne strategije i ostalih strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata za područje županije te izvještavamo osnivača i ministarstvo nadležno za regionalni razvoj
 • surađujemo s ministarstvom nadležnim za regionalni razvoj i svim ostalim relevantnim dionicama na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem za područje županije
 • usklađujemo djelovanje jedinica lokalne samouprave s područja županije vezano uz regionalni razvoj
 • obavljamo administrativne i stručne poslove za potrebe županijskog partnerstva
 • sudjelujemo u radu partnerskih vijeća