Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavljuje Javni poziv za sufinanciranje završetka provedbe EU projekata na područnoj (regionalnoj) i lokalnoj razini prema Programu sufinanciranja završetka provedbe EU projekata na područnoj (regionalnoj) i lokalnoj razini.

Financijska sredstva Programa su bespovratna i namjenska, a usmjeravaju se EU projektima sufinanciranim sredstvima Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., čija se provedba nastavlja nakon 31.prosinca 2023. godine, korisnicima koji imaju sklopljen Dodatak Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu EU projekta.

Za korištenje sredstava Programa mogu se prijaviti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (samo za svoje ime i za svoj račun), te ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Ukupno raspoloživi iznos sredstava koji se dodjeljuje u postupku Javnog poziva u 2024. iznosi 20.000.000,00 eura (slovima: dvadesetmilijunaeurainulacenti).

Više o pozivu možete pogledati na sljedećem linku: https://razvoj.gov.hr/pristup-...